Regulamin uczestnictwa w projekcie Premium Brand 2021

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • 1. Badanie reputacji i nagroda dla Marek Wysokiej Reputacji Premium Brand, zwane dalej projektem, są organizowane i przyznawane na zasadach niniejszego regulaminu.
 • 2. Nagroda Premium Brand ma charakter certyfikatu, potwierdzającego wysoką reputację marki i/lub firmy na podstawie ogólnopolskich badań rynkowych.
 • 3. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” (nazwa skrócona: Premium Brand), zwana dalej Organizatorem.
 • 4. Do projektu mogą zostać zgłoszone marki oraz firmy obecne na polskim rynku.

§2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • 1. Nagroda Premium Brand jest przyznawana na podstawie wyników badań prowadzonych na zlecenie Organizatora.
 • 2. Badanie zostanie przeprowadzone w maju 2021 roku na ogólnopolskiej próbie konsumentów liczącej minimum N=10.000 osób, dobranej z panelu Ariadna (www.panelariadna.pl) metodą CAWI. Struktura próby zostanie dobrana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15 lat dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Każda marka będzie badana na grupie konsumentów nie mniejszej niż n=1000 osób.
 • 3. Nagroda zostanie przyznana tym markom/firmom, które w badaniu uzyskają wynik powyżej 60 punktów w skali 100 punktowej. Metodologia badania dostępna jest na stronie www.premiumbrand.com.pl.

§3 PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

 • 1. Zgłoszenie do projektu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia udziału, otrzymanego drogą mailową i dostępnego na stronie www.premiumbrand.com.pl.
 • 2. Zgłaszający może zgłosić do projektu dowolną liczbę marek/firm.
 • 3. Po przesłaniu zgłoszenia do Organizatora – Organizator w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza prześle mailowe potwierdzenie przyjęcia marki/firmy do projektu. W przypadku nie przyjęcia marki/firmy do projektu zgłoszenie należy uznać za niebyłe. Zgłaszający nie zostanie obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami. Organizator może nie przyjąć marki/firmy do badania, jeżeli jej udział w rynku nie przekracza 5%.
 • 4. Po akceptacji zgłoszenia przez Organizatora Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej od każdej zgłoszonej marki/firmy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Opłata rejestracyjna obejmuje: raport z badania oraz udział w konkursie – 12 000 zł netto. Dodatkowo istnieje możliwość dodania własnego zestawu pytań (pierwsze pytanie zamknięte – gratis, każde kolejne pytanie zamknięte – 1 000 zł netto - jedno).
 • 5. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 23 kwietnia 2021 roku.
 • 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 • 7. Ogłoszenie wyników projektu odbędzie się podczas uroczystej gali z udziałem mediów i osób z branży marketingowej, zaplanowanej wstępnie na czerwiec lub wrzesień 2021 roku.
 • 8. Jeśli Zgłaszający złożył potwierdzony podpisem formularz zgłoszenia u Organizatora, może wycofać się z udziału w projekcie do 30 marca 2021 roku (czyli najpóźniej na 20 dni przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń), przy czym Zgłaszający otrzyma zwrot 50% kwoty uiszczonej podczas zgłoszenia do projektu.
 • 9. Jeśli Zgłaszający wycofa się po 30 marca 2021 roku, opłata uiszczona przy zgłoszeniu nie zostanie zwrócona, niezależnie od liczby marek/firm zgłoszonych do projektu.

§4 PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 • 1. Publiczne ogłoszenie wyników projektu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali zaplanowanej wstępnie na czerwiec lub wrzesień 2021 roku w Warszawie.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników tylko w przypadku zajścia uzasadnionych okoliczności, takich jak: konieczność przedłużenia badania celem otrzymania prawidłowych wyników bądź działanie „siły wyższej”.
 • 3. W przypadku zdobycia przez markę/firmę Zgłaszającego tytułu „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2021” Zgłaszający zobowiązuje się wykupić licencję na posługiwanie się Godłem Promocyjnym wraz z pakietem promocyjnym laureata. O wygranej Zgłaszający zostanie poinformowany do 28 maja 2021 roku (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w związku z okolicznościami opisanymi w § 4.2.). Zgłaszający zobowiązuje się uiścić opłatę za Godło Promocyjne i przysługujący:
  - Pakiet Promocyjny Laureata – 18 000 zł netto, który zawiera: udział w Gali (2 zaproszenia), wręczenie statuetki, komunikację w materiałach Premium Brand oraz prawo do posługiwania się Godłem w materiałach wewnętrznych oraz promocyjno-reklamowych firmy. Dodatkowo, Laureat otrzymuje: wizytówkę video wraz z prawami do filmu promocyjnego.
  Opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Licencja jest ważna przez 12 miesięcy od daty publicznego ogłoszenia zwycięzców projektu. Pakiet Promocyjny Laureata dostępny jest u Organizatora.
 • 4. Zgłaszający uzyskuje prawo posługiwania się tytułem „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2021” z chwilą uregulowania należności opisanych w § 4.3. Godło promocyjne „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2021” stanowi zastrzeżony znak towarowy będący własnością Organizatora.
 • 5. Zgłaszający zobowiązuje się posługiwać Godłem projektu zgodnie z licencją, a przede wszystkim zobowiązuje się nie modyfikować Godła bez pisemnej zgody Organizatora. Umieszczenie Godła na opakowaniach produktów winno być każdorazowo uzgadniane z Organizatorem. Ponadto Zgłaszający zobowiązuje się, że nie będzie używał Godła, ani informował o wynikach projektu przed publicznym ogłoszeniem wyników przez Organizatora.
 • 6. Każda marka/firma, która w badaniu uzyska wymaganą liczbę punktów (60+) i tym samym zdobędzie tytuł „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2021”, otrzyma statuetkę oraz certyfikat potwierdzający tytuł. Dodatkowe kopie statuetek i certyfikatów są odpłatne i będą dostępne u Organizatora po ogłoszeniu wyników, po złożeniu pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień sprzedaży.
 • 7. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi materiały niezbędne do komunikacji wyników i realizacji pakietu promocyjnego, takie jak: logotypy, zdjęcia produktów, informacje promocyjne o marce/firmie.
 • 8. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania laureatów nagrody w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji.
 • 9. Ranking firm, które uzyskały mniejszą liczbę punktów niż 60 nie będzie publikowany.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszego regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
 • 2. Korespondencja związana z projektem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, bądź na adres e-mailowy: biuro@premiumbrand.com.pl.
 • 3. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej: www.premiumbrand.com.pl.
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.premiumbrand.com.pl oraz rozsyłane do uczestników projektu drogą mailową.
 • 5. Wysłanie przez Zgłaszającego formularza zgłoszenia marki/firmy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.